Данъчно право и счетоводство

Важна особеност на нашата кантора са правните консултации в сферата на данъчното право.

Запознайте се с

нашите данъчни услуги

Консултации при учредяване

Ние сме до Вас пре­ди още да сте съз­да­ли биз­нес план, с из­бо­ра на от­го­ва­ря­ща на Ва­шите изис­ква­ния прав­на фор­ма, до за­върш­ва­не­то на про­цеса на учре­дя­ва­не. Мо­же­те да очак­ва­те от нас кон­струк­тив­на кон­сул­та­ция око­ло въз­мож­но­сти­те за фи­нан­си­ра­не, во­де­не­то на пре­го­во­ри с ин­вес­ти­то­ри и из­гот­вя­не на вси­чки не­об­хо­ди­ми до­го­во­ри око­ло на­ба­вя­не­то на на­ча­лен ка­пи­тал.

Заплати

Има­ме дъ­лъг опит при под­по­ма­га­не­то на Ва­ши­ят от­дел „Човешки ресурси“ по темата за­пла­ти. Осо­бе­но ком­пе­тент­ни сме в сфе­ра­та на стро­ител­ство­то от­нос­но за­пла­ща­нето и свър­за­ните с то­ва осо­бе­но­сти. Също та­ка въ­про­си­те Ви от­нос­но пре­от­стъп­ване/пре­от­да­ва­не на ра­бо­те­щи­те са на­ша спе­ци­ал­ност. С на­ши­те съ­ве­ти ня­ма да на­ру­шите ни­то едно прав­но изис­ква­не при ко­ман­ди­ро­ва­не на Ва­ши­те ра­бот­ни­ци.

Финансово счетоводство

Ние сме до Вас при съз­да­ва­не­то и ор­га­ни­за­ци­ята на Ва­ше­то сче­то­вод­ство при всяка фор­ма на Ва­ша­та фирма. Не­за­ви­си­мо да­ли сте за­дъл­жени да во­ди­те дву­стран­но сче­то­вод­ство или не, ед­но­лич­но дру­жес­тво или сво­бод­на про­фе­сия, Ва­шето сче­то­вод­ство е в си­гур­ни ръце при нас. От нас ще по­лу­чи­те навре­ме вси­чки не­об­хо­ди­ми ана­ли­зи и от­че­ти, за да не за­гу­би­те и за миг по­глед от фи­нан­со­вото със­то­яние на пред­при­яти­ето Ви.

Финансови отчети

Не­за­ви­си­мо да­ли ста­ва въ­прос за ед­но­стран­но сче­то­вод­ство или двой­но – Ваше­то го­диш­но при­ключ­ва­не ще бъ­де обра­бо­те­но в срок на­дежд­но и по­да­де­но в да­нъч­ната служ­ба. На­ши­те услу­ги обхва­щат го­ди­шен фи­нан­сов от­чет, тър­гов­ски и да­нъ­чен ба­ланс, пуб­ли­ку­ва­не в „Дър­жа­вен вест­ник“, из­гот­вя­не на Е-ба­ланс, кон­сул­ти­ра­не по въ­про­си­те на оп­ти­ми­зи­ра­не на ба­лан­са.

нашата визия

ПРОЗРАЧНОСТ И ПОЧТЕНОСТ

От основаването на кантората имаме като основна цел да ценим и спазваме всички постулати на правната етика. Това предполага пълна прозрачност на взаимоотношенията ни с клиентите и почтеност при ценообразуването. Нашите хонорари са винаги съобразени с нуждите и възможностите на клиента.

Тези принципи прилагаме и при ценообразуването по отношение на счетоводните и данъчно-консултантски услуги.

Не се колебайте

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС