Счетоводство Кантора Кирил Киряков Българо-немска кантора за правни и данъчни консултации Правни консултации

Адвокатска кантора Киряков: кантора за правни и данъчни консултации

Добре дошли на страницата на адвокатска кантора Киряков. Кантората предлага широк спектър от услуги и разполага с богат опит в консултирането на местни и международни предприятия. Особеност на кантората е обединяването на правните с данъчно-правните консултации, подсигурявайки цялостно обслужване на предприятия под един покрив.

Дали Start-Up или утвърдила се компания – в нашата кантора ще намерите винаги подходящия тип консултантски услуги.

ПРАВО

Ком­пе­тент­ност и опит – при нас ще на­ме­ри­те под­хо­дя­ща кон­сул­та­ция в поч­ти все­ки сек­тор на пра­во­то. С удо­вол­ствие ще Ви кон­сул­ти­ра­ме по въ­про­си, свързани с Вашето предприятие както и по лични правни казуси. Ос­нов­ни­те сфе­ри на дей­ност на кан­то­ра­та са тру­до­во, тър­гов­ско и кор­по­ра­тив­но, част­но стро­ител­но, наказателно икономическо и данъчно пра­во.

СЧЕТОВОДСТВО

Важ­на осо­бе­ност на на­ша­та кан­то­ра са прав­ни­те кон­сул­та­ции в сфе­ра­та на да­нъч­но­то пра­во. От об­ща да­нъч­на кон­сул­та­ция, фи­нан­со­во сче­то­вод­ство и за­пла­ти, до офор­мя­не и съз­да­ва­не на слож­ни да­нъч­ни опти­ми­за­ции. Ак­ту­ал­но и от­го­ва­рящо на меж­ду­на­род­ни­те да­нъч­но-прав­ни изис­ква­ния.

Бизнес

По­стиг­не­те кор­по­ра­тив­ни­те си це­ли бър­зо и си­гур­но – ние ще Ви пре­ве­дем през все­ки ико­но­ми­чес­ки про­блем. Ние ще из­гот­вим биз­нес план за Ва­шия Start-Up, ще Ви по­мог­нем при из­бо­ра на прав­на фор­ма, но съ­що та­ка ще по­мо­гнем на ве­че създаденото Ви пред­при­ятие в пла­ни­ра­не­то, раз­ви­ти­ето и пре­струк­ту­ри­ра­не­то.

Новини