правни консултации

Нашата кантора се характеризира на първо място с многостраност. При нас ще намерите компетентни отговори на Вашите правни въпроси.

Запознайте се с

нашите правни услуги

Трудово право

Да­ли сте ра­бо­то­да­тел или ра­бо­тещ – с удо­вол­ствие ще Ви по­съ­вет­ва­ме от­нос­но тру­до­ви до­го­во­ри, тях­но­то пре­кра­тя­ва­не, обез­ще­те­ния, жал­би, тру­до­во­то Ви за­пла­ща­не. Съ­що та­ка мо­жем да за­щи­тим пра­вото Ви при раз­ре­ша­ване на въ­про­си, ка­са­ещи извън­ре­ден труд, до­бав­ки, за­пла­ща­не в слу­чай на за­бо­ля­ва­не, за­пла­ща­не на от­пуск.

Строително и архитектурно право

Ние кон­сул­ти­ра­ме на­ши­те кли­ен­ти във вся­ка ед­на сфе­ра на част­но­то стро­ител­но пра­во – въз­ло­жи­тел и из­пъл­ни­тел, от сключ­ва­не­то на до­го­во­ра за стро­ител­ство, през из­пъл­не­ни­ето, уста­но­вя­ва­не­то на про­пус­ки и тях­но­то от­стра­ня­ва­не, до при­ема­не­то на обек­та и из­пла­ща­не на не­из­пла­те­ни за­дъл­же­ния, ця­лост­но и ком­пе­тент­но. Съ­деб­но или из­вън съ­деб­но спо­ра­зу­ме­ние, вклю­чи­тел­но чрез са­мо­сто­ятел­на до­ка­за­тел­стве­на про­це­ду­ра.

Търговско и икономическо право

Ние пре­д­ста­вля­ва­ме ма­лки и сред­ни фир­ми в сфе­ра­та на тър­гов­ско­то и ико­но­ми­че­ското пра­во. Кон­сул­ти­ра­ме Start-Ups при ос­но­ва­ва­не­то и из­бо­ра на прав­ната фор­ма. Ком­пе­тент­ност и опит при же­ла­ние за за­ку­пу­ване на съ­щест­ву­ва­щи фир­ми. Мо­жем на­де­ждно и ве­що да про­ве­дем пре­струк­ту­ри­ра­не, пре­обра­зу­ва­не, сли­ва­не, пре­хвър­ля­не на ка­пи­тал и смя­на на прав­на­та фор­ма.

Наказателно и икономическо право

Ком­пе­тент­на­та за­щи­та е га­рант за из­рав­не­ни шан­со­ве сре­щу спе­ци­ализи­ра­ни в на­ка­за­тел­но­то пра­во про­ку­ро­ри и съдии. Ние за­щи­та­ва­ме обви­не­ни и по­стра­да­ли от до­съ­деб­но про­из­вод­ство до об­жал­ва­не по вси­чки об­ви­не­ния. На­бля­га­ме на об­ра­бот­ка­та на ико­но­ми­чес­ки на­ка­за­тел­ни про­це­ду­ри в сфе­ра­та на да­нъч­но­то пра­во, обя­вя­ва­не­то в не­със­то­ятел­ност и мит­ни­че­ско на­ка­за­тел­но пра­во.

нашата визия

прозрачност и почтеност

От основаването на кантората имаме като основна цел да ценим и спазваме всички постулати на правната етика. Това предполага пълна прозрачност на взаимоотношенията ни с клиентите и почтеност при ценообразуването. Нашите хонорари винаги са съобразени с нуждите и възможностите на клиента.

При нас от първия контакт можете да разчитате на пълна прозрачност около очакваните разходи и навременна калкулация на финансовите рискове и възможности по конкретния казус.

Der Mund der Wahrheit

Не се колебайте

свържете се с нас